Koło Żółkiewka

Koło zostało założone w 1990 r. Od 12.01.1990 do 03.1995 r. liczyło 121 członków zwyczajnych oraz 22 członków podopiecznych zweryfikowanych.

Zarząd (12.01.1990 r.):
• prezes – Kazimierz Krzaczek
• sekretarz – Jan Wac
• skarbnik – Adolf Jański
• członek – Czesław Baran.

Delegaci:
• Alfred Ilczuk (prezes Koła), Jan Mróz.

Koło zrzesza członków Armii Krajowej i innych organizacji zbrojnych walczących o niepodległość Ojczyzny podporządkowanych w czasie II wojny światowej
legalnemu Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji. Członkami koła są również przedstawiciele organizacji, które walczyły po rozwiązaniu AK, a także osoby utożsamiające się z ideałami AK i działające na rzecz ich utrwalania w społeczeństwie lokalnym, jako członkowie nadzwyczajni.

Na przestrzeni 25 lat działalności koła, jego prezesami byli:
• Kazimierz Kiszczak, ps. „Flakon” – w latach 1990–1998
• Adolf Jański, ps. „Żubr” – w latach 1998–2007
• Mieczysław Wrona, ps. „Sosna” – w latach 2007–2011
• Alfred Ilczuk, ps. „Kotwica” – od 2011 r.

Honorowym wiceprezesem koła od 1999 r. jest Jan Mróz. Długoletni sympatyk koła, szczerze zaangażowany w jego działalność, wspierający działalność
statutową oraz organizujący prace związane z funkcjonowaniem koła. Działalność koła skupia się przede wszystkim na:
–– pomocy w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim młodego pokolenia oraz przekazywaniu wiedzy o historii AK na terenie Żółkiewki
i okolicznych gmin. Zadanie to jest realizowane poprzez bezpośrednie spotkania z młodzieżą szkolną, organizację spotkań młodzieży z pracownikami naukowymi lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, zaangażowanie w obchody uroczystości religijno-patriotycznych;
–– upamiętnianiu miejsc związanych z działalnością AK i struktur cywilnych oraz miejsc ich kaźni. Są to miejsca tak ważnych, a zarazem tragicznych wydarzeń jak pacyfikacja Chłaniowa i Władysławina oraz odbicie więźniów w okolicy miejscowości Olchowiec;
–– organizowanie opieki socjalnej i pomocy koleżeńskiej dla żołnierzy AK i ich rodzin, m.in. poprzez wnioskowanie do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomoc w przygotowaniu wniosków o mianowanie na kolejne stopnie wojskowe oraz odznaczenia państwowe i resortowe;
–– współpracy z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i ofiary II wojny światowej np. Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny oraz uczestnikami walk z komunizmem o Polskę niepodległą np. Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość;
–– utrzymywaniu i zacieśnianiu koleżeńskiej więzi pomiędzy członkami koła. Koło organizuje spotkania opłatkowe i wielkanocne oraz wyjazdy na uroczystości upamiętniające ludzi i miejsca o szczególnym znaczeniu w historii naszej Ojczyzny.

W ciągu 25 lat działalności koła liczna grupa jego członków odeszła na wieczną wartę. Obecnie koło liczy 12 członków zwyczajnych, 35 członków podopiecznych i 17 członków nadzwyczajnych.