Witamy na stronie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość

Zaangażowanie członków naszej pozarządowej organizacji, mające na względzie dobro Ojczyzny, umacnianie jej integralności i suwerenności, obronę dobrego imienia i pamięci AK jest bardzo potrzebne naszej współczesnej Ojczyźnie. Zacieśnianie więzi koleżeńskiej między żołnierzami AK, ich rodzinami i młodym pokoleniem, badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie- umniejszanej decyzją władz państwowych – najnowszej historii Polski, tradycji i dziedzictwa ideowego AK, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, czy wreszcie organizowanie licznych projektów patriotycznych, to nasz obowiązek wynikający z szacunku do pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą.

ŚZŻAK skupia aktualnie w swoich szeregach niewielką już ilość weteranów-żołnierzy Armii Krajowej. Jest to proces naturalny i nieunikniony. Przewidując taką kolej rzeczy, założyciele Związku wprowadzili do Statutu zapis umożliwiający wstąpienie w jego szeregi tym, którzy nie mając uprawnień kombatanckich chcą bezinteresownie podjąć pracę patriotyczną. Wprowadzeni do Związku -za zgodą weteranów- jako członkowie nadzwyczajni, mogą za aktywny udział w realizacji celów Związku, zgodnie ze Statutem, otrzymać także członkostwo zwyczajne uprawniające do zasiadania w jego władzach statutowych. Właśnie na tzw. Młode Pokolenie, następców weteranów- żołnierzy AK liczą władze naszej pozarządowej organizacji.

W strukturach organizacyjnych ŚZŻK Okręg Zamość działa kilkusetosobowa grupa członków nadzwyczajnych i zwyczajnych niebędących żołnierzami AK, chętnie społecznie pracująca na rzecz realizacji naszych celów statutowych. Tak więc to właśnie Młode Pokolenie staje się następcą, kontynuatorem przekazywania kolejnym pokoleniom etosu Armii Krajowej.

Rozpoczęcie oficjalnej działalności naszego Okręgu to początek 1990 roku. Od tego czasu powstawały na terenie jego działalności Koła Rejonowe, są przyjmowani nowi członkowie, którzy nie mieli szans na uznanie ich działalności konspiracyjnej za czasów PRL. Systematycznie rozbudowywano m.in kalendarz uroczystości patriotyczno-religijnych ku pamięci odrzuconych przez ustrój komunistyczny bohaterów- żołnierzy AK i wspierającej ich masowo ludności cywilnej. Przy organizacji obchodów wszystkich świąt Związek starał się zawsze współpracować także i dzisiaj z wszystkimi życzliwymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważne jest i było dla członków Związku wsparcie Kościoła, władz rządowych i samorządowych, Wojska Polskiego, Policji, organizacji niepodległościowych, jednostek oświatowych, sponsorów, mediów, osób fizycznych itp. Dzięki takim wspólnym przedsięwzięciom cele naszego Związku mogą być osiągane efektywniej poprzez dotarcie do szerokiej grupy naszego społeczeństwa. Ważnym elementem każdej uroczystości jest udział sztandarów Armii Krajowej, wykonanych z inicjatywy poszczególnych Kół Rejonowych i środków pozyskanych ze składek członkowskich.

Okręg posiada 31 zarejestrowane w ZG ŚZŻAK sztandary w tym 4 obwodowe, 1 pułkowy, pozostałe są w posiadaniu Kół Rejonowych. Niestety, ze względu na wiek weteranów, coraz mniej naszych pocztów sztandarowych bierze udział w uroczystościach. Jest więc to zadanie do realizacji dla Młodego Pokolenia naszych członków. Prosimy o pomoc w reprezentacji Kół na uroczystościach poprzez zgłoszenie się do pocztów sztandarowych tam, gdzie jest taka potrzeba. Piękne i dostojne sztandary AK z hasłem Bóg- Honor- Ojczyzna powinny być widoczne na wszystkich ważnych wydarzeniach i świętach na terenie naszego Okręgu.

Nasz zamojski Okręg należy do grupy najaktywniejszych jednostek ŚZŻAK funkcjonujących na terenie kraju i za granicą. Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele działań także w kierunku obrony godności i dobrego imienia Armii Krajowej i Jej żołnierzy, walki o prawdę historyczną, opieki nad członkami Związku.

W czasie ponad dwudziestoletniej działalności Związku cały czas dbano o upamiętnianie miejsc walk i męczeństwa. Budowano nowe pomniki, fundowane często tak jak pomnik AK Inspektoratu Zamość usytuowany w Zamościu przy ul. Partyzantów, z dobrowolnych składek członków ŚZŻAK naszego Okręgu oraz dzięki pomocy patriotycznych sponsorów. W ostatnich latach organizowano coraz liczniejsze uroczystości, podejmowano nowe inicjatywy.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie postawił przed sobą Okręg była także działalność oświatowa, praca z młodzieżą. W celu umożliwienia poznania przez młodzież najnowszej historii Polski, historii AK nasz Związek stale organizuje – we współpracy ze szkołami- spotkania weteranów z młodzieżą. Ponadto celem rozszerzenia efektywności pracy pośród młodzieży, po rozmowach i wspólnych ustaleniach, zostało podpisane 6 kwietnia 2009r. porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty a ŚZŻAK Okręg Zamość. Ze szczegółami dotyczącymi współpracy można zapoznać się w siedzibie Okręgu. Realizując to porozumienie Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość, mając na uwadze szersze zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką związaną z AK, podjął  decyzję o zorganizowaniu konkursu historycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do chwili obecnej przeprowadzono już dwie edycje konkursu, który- organizowany pod honorowym patronatem J.E. ks. Biskupa Wacława Depo i Prezesa ZG ŚZŻAK- spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Bardzo pozytywnie oceniono przygotowanie konkursu oraz jego część finałową. Zapraszamy do propagowania III edycji Konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, który planujemy uruchomić w tym roku pod patronatem Ministra Jana Ciechanowskiego, Kierownika UDSKiOR z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Ważną dla naszej działalności instytucją jest Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. S. Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu w którym zgromadzone są liczne i cenne eksponaty związane z historią AK w naszym regionie. Będące własnością naszego Okręgu w/w Muzeum, które rozpoczęło swoją działalność – staraniem śp. Jana Sitka-w 1972 roku, utrzymywane przez nasz Okręg i prowadzone społecznie obecnie przez syna założyciela, jest odwiedzane przez pasjonatów historii. W ostatnim czasie dzięki staraniom władz Okręgu i pomocy pozyskanych sponsorów zostały przeprowadzone najpilniejsze prace remontowe, tj. wymiana pokrycia dachu, wymieniono także rynny oraz zamontowano profesjonalne drzwi antywłamaniowe. Jest to jedyne muzeum o takim charakterze na terenie Zamojszczyzny, które powinno rozszerzyć swoją działalność jednak bez stałej pomocy nasz Związek nie jest w stanie z nielicznych składek członkowskich zabezpieczyć właściwej pracy tego Muzeum.

Cały czas wszyscy członkowie naszego Związku, w miarę swoich możliwości, aktywnie działają na rzecz realizacji celów statutowych. Państwa zaangażowanie jako grupy osób, które z chęcią służą swoją radą i wszelkiego rodzaju pomocą przynosi wiele pozytywnych efektów a pośród nich jest m.in. reaktywacja jak dotąd kilku naszych Kół Rejonowych. Cieszy, że wspólnie angażując w naszej pracy także jako Młode Pokolenie w Związku, organizujemy także spotkania z weteranami, występujemy z wnioskami awansowymi, wnioskami o nadania medali lub odznaczeń, pomagamy w kompletowaniu wniosków o zapomogi dla kombatantów.

Jednym z ważniejszych naszych osiągnięć jest ustanowienie w ostatnim okresie- za zgodą MSWiA, MON i wreszcie Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego- Odznaki „Za zasługi dla ŚZŻAK Okręg Zamość”, którą decyzją Prezydium Zarządu uhonorowano już licznych zasłużonych członków Związku (m.in. wieloletnich członków pocztów sztandarowych), oraz osoby, które w sposób szczególny służyły naszemu Związkowi swoją radą i różnego rodzaju pomocą. Pośród odznaczonych są przedstawiciele Kościoła, WP, samorządowcy, nauczyciele, sponsorzy itp

Wszyscy zaangażowani w pracę na rzecz naszego Związku a przede wszystkim nasi szanowni weterani, którzy mimo swojego wieku, zadziwiają nas energią i siłą w działaniu, pracują społecznie. Wspomagają nas na różne sposoby, aby Związek mógł jak najdłużej funkcjonować dla publicznego dobra, dla dobra naszej Ojczyzny. Członkowie naszego związku zrzeszeni w 27 Kołach Rejonowych na terenie powiatów byłego województwa zamojskiego oraz powiatu krasnostawskiego i lubaczowskiego, mogą się w ostatnim okresie pochwalić ponad wymienionymi wcześniej, następującymi osiągnięciami: