Silni historią – wzmocnieni na przyszłość

2020-09-24

Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalne Związku poprzez utworzenie sieci biur terenowych a tym samym poprawę  warunków lokalowych i zwiększenie dostępności dla członków; poprawa stabilności finansowej naszej organizacji; zwiększenie ilości członków Związku i poprawa jakości jego zasobów osobowych. Utworzenie dodatkowych biur Związku i ich wyposażenie stworzy terenowe ośrodki, które pozwolą zintensyfikować naszą działalność, uaktywnić lokalne struktury, które często z braku siedziby, konieczności dojazdu do Zamościa ograniczały swoja działalność do incydentalnych spotkań organizowanych przy różnego typu uroczystościach. Biura terenowe Związku stanowić będą narzędzie do dalszego działania, zwłaszcza że wraz z rzeczowym wsparciem organizacji, jej członkowie uzyskają wiedzę i zwiększą swoja świadomość społeczną, będąc słuchaczami wykładów prowadzonych przez wybitne autorytety naukowe. Istotnym elementem projektu jest promocja działalności Związku, szczególnie w środowisku szkolnym, wśród młodzieży zrzeszonej w ZHR, Związku Strzeleckim i innych młodzieżowych organizacjach patriotycznych. Pozwala to na zwiększenie liczby członków Związku o kolejne osoby, stworzenie swego rodzaju zastępowalności pokoleniowej starszych członków ŚZŻAK przez osoby młode, którym bliskie są ideały i wartości patriotyczne, które pragną poznawać i zachować pamięć bohaterskich Żołnierzy Niezłomnych walczących o Niepodległą. Połączenie łatwości dostępu, bliskości biur z intensywnymi działaniami promocyjnymi będzie miało decydujący wpływ na nabywanie członkostwa w Związku przez młodzież szkolną. Dodatkowo liczymy, iż możliwość udziału w wykładach kształtować będzie charakter młodych ludzi, czyniąc ich świadomymi swoich praw obywatelami.  Wymierny wzrost przychodów z tytułu składek członkowskich od nowych członków Związku, jak również z tytułu wpłat 1 % podatku dochodowego dla ŚZŻAK jako organizacji pożytku publicznego będzie sprzyjać jego stabilizacji finansowej i osiąganiu przychodów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania. To z kolei zapewni trwałość funkcjonowania Związku zarówno ze względów finansowych jak i ze względu na wzmocnienie osobowe. Nakłady inwestycyjne poniesione w ramach projektu, m.in. wykonanie wystawy muzealnej, sprzętu do organizacji imprez plenerowych pozwoli na rozwój form działalności statutowej odpłatnej, przyczyniając się do poprawy sytuacji finansowej Związku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie niw-proo.jpg