ŚZŻAK Okręg Zamość

Zaangażowanie mieszkańców naszego kraju, zrzeszonych m.in. w pozarządowych organizacjach, mające na względzie dobro Ojczyzny, umacnianie jej integralności i suwerenności jest ważne także we współczesnej Rzeczypospolitej. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, jego członkowie społecznie wykonują ww. misję także poprzez pamięć i obronę dobrego imienia  Armii Krajowej. Jak się okazuje, w czasach współczesnego podważania prawdy historycznej o okresie II wojny światowej i czasach powojennych jest to bardzo potrzebne dla obrony pamięci o naszych przodkach a także interesu narodowego. Zacieśnianie więzi koleżeńskiej między żołnierzami AK, ich rodzinami i młodym pokoleniem Polek i Polaków, badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie najnowszej historii Polski, tradycji i dziedzictwa ideowego AK, opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, czy wreszcie organizowanie licznych projektów patriotycznych, to nasz obowiązek wynikający z szacunku do pokoleń Polaków, którzy walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą.

ŚZŻAK aktualnie skupia w swoich szeregach niewielką już ilość Weteranów – żołnierzy AK. Jest to proces naturalny i nieunikniony. Przewidując taką kolej rzeczy, Weterani, założyciele Związku wprowadzili do Statutu ŚZŻAK zapis umożliwiający wstąpienie w jego szeregi tym, którzy nie mając uprawnień kombatanckich, chcą bezinteresownie podjąć pracę patriotyczną. Wprowadzeni do Związku – jako członkowie nadzwyczajni, mogą za aktywny udział w realizacji celów Związku, zgodnie ze Statutem, otrzymać także członkostwo zwyczajne uprawniające do zasiadania w jego władzach statutowych. Właśnie na tzw. Młode Pokolenie, następców Weteranów – żołnierzy AK we współczesnej działalności patriotycznej liczą władze naszej pozarządowej organizacji.

W strukturach organizacyjnych ŚZŻAK Okręg Zamość funkcjonuje kilkusetosobowa grupa członków nadzwyczajnych i zwyczajnych niebędących żołnierzami AK, chętnie społecznie pracująca na rzecz realizacji celów statutowych Związku. Tak więc to właśnie Młode Pokolenie staje się następcą, kontynuatorem przekazywania kolejnym pokoleniom etosu Armii Krajowej i działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

Rozpoczęcie oficjalnej działalności naszego Okręgu to początek 1990 roku. Od tego czasu powstawały na terenie jego działalności Koła Rejonowe, byli przyjmowani nowi członkowie, w tym Weterani AK, którzy nie mieli szans na uznanie ich działalności konspiracyjnej za czasów PRL. Systematycznie rozbudowywano m.in. kalendarz uroczystości i innych  patriotycznych projektów realizowanych ku pamięci odrzuconych przez ustrój komunistyczny bohaterów- żołnierzy AK i wspierającej ich masowo ludności cywilnej Zamojszczyzny. Przy organizacji obchodów wszystkich wydarzeń Związek starał się zawsze współpracować także i dzisiaj z wszystkimi życzliwymi instytucjami rządowymi i samorządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi. Bardzo ważne jest i było dla członków Związku wsparcie Kościoła, władz rządowych i samorządowych, Wojska Polskiego, Policji, organizacji niepodległościowych, jednostek oświatowych, sponsorów, mediów, osób fizycznych itp. Dzięki takim wspólnym przedsięwzięciom cele naszego Związku są osiągane efektywniej poprzez dotarcie do szerokiej grupy naszego społeczeństwa.

Ważnym elementem każdej uroczystości jest udział sztandarów Armii Krajowej, wykonanych z inicjatywy poszczególnych Kół Rejonowych i środków pozyskanych ze składek członkowskich.

ŚZŻAK Okręg Zamość posiada 31 zarejestrowanych w ZG ŚZŻAK sztandarów, w tym 4 obwodowe, 1 pułkowy, pozostałe są w posiadaniu Kół Rejonowych. Niestety, ze względu na wiek Weteranów, zadanie obsługi pocztów sztandarowych podczas uroczystości realizuje Młode Pokolenie naszych członków. Piękne i dostojne sztandary Związku AK z hasłem Bóg- Honor- Ojczyzna powinny być widoczne na wszystkich ważnych wydarzeniach i świętach na terenie naszego Okręgu.

Nasz zamojski Okręg według wielu należy do grupy najaktywniejszych jednostek ŚZŻAK funkcjonujących na terenie kraju. Świadczą o tym m.in. przyznane nam zaszczytne wyróżnienia i osiągane rezultaty pracy. Podejmowaliśmy i podejmujemy zdecydowane działania także w kierunku obrony godności i dobrego imienia Armii Krajowej i Jej żołnierzy, walki o prawdę historyczną, także opieki nad członkami Związku.

W czasie blisko trzydziestoletniej działalności Związku jego członkowie cały czas dbają o upamiętnianie miejsc walk i męczeństwa. Budują nowe pomniki, fundowane często tak jak pomnik AK Inspektoratu Zamość usytuowany w Zamościu przy ul. Partyzantów, z dobrowolnych składek członków ŚZŻAK naszego Okręgu oraz dzięki pomocy patriotycznych sponsorów. W ostatnich latach organizowano coraz liczniejsze uroczystości, podejmowano nowe inicjatywy m.in. produkcja filmów dokumentalnych, działalność wydawnicza, organizowanie inscenizacji historycznych itp.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie postawił przed sobą Okręg była także działalność oświatowa, praca z młodzieżą. W celu umożliwienia poznania przez młodzież najnowszej historii Polski, historii AK nasz Związek stale organizuje – we współpracy ze szkołami- spotkania Weteranów z młodzieżą. Ponadto celem rozszerzenia efektywności pracy pośród młodzieży, po rozmowach i wspólnych ustaleniach, zostało podpisane 6 kwietnia 2009r. porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty a ŚZŻAK Okręg Zamość.  Realizując to porozumienie Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość, mając na uwadze szersze zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką związaną z AK, podjął  decyzję o zorganizowaniu konkursu historycznego „ Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do chwili obecnej przeprowadzono już 10 edycji konkursu, który – organizowany pod honorowym patronatem J.E. ks. Biskupów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Szefa UDSKiOR- spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Zapraszamy do współpracy przy organizacji jego kolejnej edycji.

Ważną dla naszej działalności instytucją jest Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. S. Prusa ps. „Adam” w Bondyrzu w którym zgromadzone są liczne i cenne eksponaty związane z historią AK w naszym regionie. Będące własnością naszego Okręgu w/w Muzeum, które rozpoczęło swoją działalność – staraniem śp. Jana Sitka-w 1972 roku, utrzymywane jest przez nasz Okręg. Prowadzone społecznie obecnie przez syna założyciela, jest odwiedzane przez licznych pasjonatów historii. W ostatnim czasie dzięki staraniom władz Okręgu i pomocy pozyskanych sponsorów zostały przeprowadzone bardzo poważne prace remontowe starego budynku, dobudowano nowy piętrowy obiekt oraz unowocześniono wystawę muzealiów. Jest to jedyne muzeum o takim charakterze na terenie Zamojszczyzny, zapewne jedno z nielicznych w kraju, które powinno i będzie rozszerzyć swoją działalność.

Cały czas wszyscy członkowie naszego Związku, w miarę swoich możliwości, aktywnie działają na rzecz realizacji celów statutowych. Ich zaangażowanie jako grupy osób, które dodatkowo z chęcią służą radą i wszelkiego rodzaju pomocą przynosi wiele pozytywnych efektów a pośród nich jest m.in. reaktywacja jak dotąd kilku naszych Kół Rejonowych. Cieszy, że wspólnie angażując w naszej pracy także jako Młode Pokolenie w Związku, organizujemy także spotkania z nielicznymi już niestety Weteranami, występujemy z wnioskami awansowymi, wnioskami o nadania medali lub odznaczeń, pomagamy w kompletowaniu wniosków o zapomogi dla kombatantów.

Jednym z ważniejszych naszych osiągnięć jest ustanowienie w ostatnim okresie- za zgodą MSWiA, MON i wreszcie Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego- Odznaki „Za zasługi dla ŚZŻAK Okręg Zamość”, którą decyzją Prezydium Zarządu uhonorowano już  zasłużonych członków Związku oraz liczne osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się naszemu Związkowi różnego rodzaju pomocą. Pośród odznaczonych są przedstawiciele Kościoła, WP, samorządowcy, nauczyciele, sponsorzy itp

Członkowie naszego Związku zrzeszeni są w 27 Kołach Rejonowych, które funkcjonują na terenie powiatu: zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, części krasnostawskiego oraz lubaczowskiego.

Charakter naszej organizacji jest otwarty a Statut ŚZŻAK umożliwia przynależność do organizacji nowych członków. Jeśli tradycja i dziedzictwo ideowe Armii Krajowej są bliskie Waszemu sercu a w kręgu zainteresowań znajdują się ochrona prawdy historycznej i troska o losy naszej Ojczyzny, w tym podtrzymywanie etosu Armii Krajowej zapraszamy do współpracy.

Wszystkich chętnych do współpracy i szerszego zapoznania się z działalnością Związku na terenie  naszego Okręgu zapraszamy do siedziby Biura, które mieści się w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,  pokój nr 31.

Urzędujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 -13.00. Skontaktować się można z nami pod nr  tel.: (84) 677 – 65 – 56 lub drogą mailową: akzam@o2.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową www.akzamosc.pl, która szczegółowo przybliży naszą dotychczasową, bogatą działalność