Przetarg nieograniczony na wykonanie robot budowlanych, w ramach zadania: Budowa sali ekspozycyjnej przy Muzeum Historycznym AK w Bondyrzu

 

OGŁOSZENIE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=50b6e164-bbe3-4449-a3f2-5a94603e8ed4

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POBIERZ

Projekt umowy – załącznik nr 1

POBIERZ

Formularz ofertowy – załącznik nr 2

POBIERZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ustawy
Prawo zamówień publicznych
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
– załącznik nr 3

POBIERZ

Oświadczenie
składane na podstawie art. 25a ustawy
Prawo zamówień publicznych
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
– załącznik nr 4

POBIERZ

Wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
– załącznik nr 5

POBIERZ

Wykaz robót budowlanych
– załącznik nr 6

POBIERZ

Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów
– załącznik nr 7

POBIERZ

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy
Prawo zamówień publicznych
dotyczące przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
– załącznik nr 8

POBIERZ

 

Instalacja centralnego ogrzewania dla budynku ekspozycyjnego
przy Muzeum Historycznym Światowego Związku Żołnierzy AK.

POBIERZ

POBIERZ (.xls)

Przedmiar robót
Projekt instalacji C.O. II ETAP Muzeum Historyczne AK W Bondyrzu

POBIERZ

RYSUNKI – POBIERZ

 

Projekt budowlany – ARCHITEKTURA

POBIERZ

Projekt budowlany – ELEKTRYKA

POBIERZ

Projekt budowlany – KONSTRUKCJA

POBIERZ

Projekt budowlany – KONSTRUKCJA 1

POBIERZ

Przedmiar robót elektrycznych

POBIERZ

Przedmiar robót budowlanych

POBIERZ

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

POBIERZ

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

POBIERZ