Koło Józefów – kalendarium

W roku 1992 r. członkowie koła ufundowali sztandar, który został poświęcony 16.02.1992 r. podczas uroczystości w Osuchach. Miejsca pamięci na terenie działalności koła (tablice, pomniki itp.) – mogiły poległych członków AK na cmentarzu parafialnym w Józefowie i Górecku Starym. Aktualnie istnieje 12 pomników, wykonanych w latach 70 ubiegłego stulecia, upamiętniających ludzi i wydarzenia z okresu II wojny światowej. W kościele parafialnym w Józefowie znajduje się tablica pamiątkowa ku czci 9 pp. AK „Ziemi Zamojskiej” oraz na ścianie Banku Spółdzielczego w Józefowie tablica upamiętniająca miejsce egzekucji najbliższej rodziny (ojca, matki i siostry) miejscowego dowódcy AK Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”. Koło w Józefowie współpracuje z Zarządem Okręgowym ŚZŻAK w Zamościu, parafią rzymskokatolicką w Józefowie, Stowarzyszeniem Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, Gminą Józefów i Samorządowym Zespołem Szkół w Józefowie.

1.09.1995 r. Szkole Podstawowej w Górecku Starym nadano imię por. Konrada Bartoszewskiego „Wira” oraz ufundowano sztandar.

Lata powojenne
Pisząc o Kole Rejonowym ŚZŻAK w Józefowie nie sposób nie wspomnieć o dokonaniach jego członków i ich towarzyszy broni w latach powojennych, kiedy to należeli z konieczności do ZBoWiD-u. W latach odwilży jako pierwsi organizowali spotkania w Osuchach w powiecie biłgorajskim. W latach 70. stawiali pomniki i obeliski swym kolegom w lasach Puszczy Solskiej. Członek ruchu oporu, żołnierz AK rzeźbiarz Adam Grochowicz wykonał około 20 pomników, które – w czynie społecznym – ustawiono w różnych miejscach Puszczy Solskiej. Były dyrektor kamieniołomów w Józefowie Stefan Sadoń, więzień obozu koncentracyjnego, potajemnie dawał nocą kamień na ten cel. Miejscowe nadleśnictwa „przymykały oko” na stawiane pomniki. Po latach można je oglądać przy ścieżkach leśnych. Są zadbane, bo zostały odnowione, po 40 latach, przez ŚZŻAK w Józefowie dzięki pomocy miejscowego nadleśniczego dr. Leszka Dmitrocy. Byli żołnierze ufundowali dwie tablice pamiątkowe (opisane wcześniej). Wszystkie działania odbywały się spontanicznie, nikt nie oczekiwał zapłaty. Z inicjatywy członków ZBoWiD – ŚZŻAK nadano ulicy nazwę – im. Konrada Bartoszewskiego „Wira”.

Lata współczesne
W grudniu 1989 r. na zebraniu miejskiego koła byłych Żołnierzy AK w Józefowie wybrano pierwszy Zarząd Koła. W zebraniu, poza członkami założycielami, uczestniczył Leon Tomaszewski z okręgu Zamość. Na kolejnym spotkaniu (11.02.1990 r.) było już 70 osób. Utrzymano nazwę – Koło Terenowe byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Rozpoczęła się również akcja weryfikacyjna członków. Deklaracje złożyło 80 osób. W lutym 1990 r., Komisja Weryfikacyjna, działająca przy Zarządzie Okręgu, zweryfikowała 60 członków, w maju ośmiu, a w marcu 1991 r. pozostałych. Członkowie ci należeli wcześniej do ZBOWiD-u lub nie należeli do żadnych organizacji. W 1992 r. Koło liczyło już 94 członków. W tym roku obchodzono uroczyście 50 rocznicę powstania Armii Krajowej. 16 lutego 1992 r. odbyła się msza św. Wzięto udział w uroczystościach w Osuchach, gdzie poświęcono nowy sztandar koła, ufundowany przez członków. Członkowie koła wraz z pocztem sztandarowym brali i biorą udział w szeregu uroczystości, m.in.: rocznica rozstrzelania rodziny Konrada Bartoszewskiego i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznica pacyfikacji Józefowa i Narodowe Święto Niepodległości, rocznica wybuchu powstania zamojskiego (Lasowce, Pardysówka, Błudek, Sigle, Szewnia Dolna). Po ufundowaniu sztandaru zadbano o mundury, berety i szarfy dla pocztu sztandarowego. Pan Litwin społecznie wykonał gablotę na sztandar. Podkreślić należy ogromne zaangażowanie członków w pracę Koła. Bardzo często gośćmi zebrań byli: Bolesław Sobieszczański, Niemczuk, Kleszczyńska i Tomaszewski z Zarządu Okręgu. W roku 1992 r. wszyscy członkowie odebrali legitymacje członkowskie. 1993 r. – 50 rocznica pacyfikacji Józefowa. Pardysówki i Majdanu Kasztelańskiego. Uroczystości odbyły się w Józefowie i Pardysówce. Przedstawiciele koła uczestniczyli we wszystkich lokalnych i państwowych uroczystościach.

24.02.1993 r. – zmarł prezes koła Franciszek Kierepka. Przedstawiciele koła wraz ze sztandarem uczestniczyli w pogrzebie swego prezesa oraz zmarłych członków koła Jana Romańczuka i Stanisława Rogowskiego.

14.12.1994 r. – odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, podczas którego wręczono 10 Krzyży AK i 45 odznak Akcji „Burza”. Wręczenia dokonał płk. Bolesław Sobieszczański. Omówiono nadanie Szkole Podstawowej w Górecku Starym imienia por. Konrada Bartoszewskiego „Wira” oraz ufundowanie szkole sztandaru, co nastąpiło we wrześniu 1995 r. Nie udało się zmienić imienia miejscowego Liceum Ogólnokształcącego na Armii Krajowej. Uczestniczono we wszystkich uroczystościach patriotycznych w Józefowie i okolicy. Zmarł twórca kilkunastu pomników – obelisków czynu zbrojnego Adam Grochowicz.

1995 r. – delegacja koła brała udział we wszystkich znaczących uroczystościach na Zamojszczyźnie.

1996 r. – uroczyście obchodzono rocznicę powstania styczniowego (Zwierzyniec), Święto Armii Krajowej (Zamość, Zwierzyniec, Błudek, Osuchy), 3 maja, Narodowe Święto Niepodległości oraz poświecenie sztandaru i nadanie imienia majora „Kaliny” Szkole Podstawowej w Osuchach.

1997 r. – Koło brało udział we wszystkich lokalnych uroczystościach, jak również poza terenem działalności, np. w Lasowcach, Rapach oraz w uroczystości nadania imienia „Grom” Szkole Podstawowej w Chmielku. Koło zbierało również pieniądze dla powodzian.

1998 r. – podobnie jak w latach poprzednich, pomimo podeszłego wieku, członkowie aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Wielu członków zmarło.

1999 r. – zebrano 3895 złotych na pomnik AK w Zamościu, który został odsłonięty w tym roku. W Lublinie zmarła „Nina”, żona legendarnego dowódcy „Wira”. Została pochowana obok męża w grobowcu wykonanym z kamienia józefowskiego przez członka koła Adama Grochowicza. W pogrzebie uczestniczyła delegacja koła.

2000 r. – uczestniczono we wszystkich lokalnych uroczystościach patriotycznych oraz w 80 rocznicy bitwy pod Komorowem. Wielu członków choruje i niestety odchodzi „na wieczną wartę”. Odeszli m.in.: Franciszek Mużacz, Czesław Mazur i Jan Skóra. Członkowie koła uczestniczyli wraz z pocztem sztandarowym w ich pogrzebach.

2001 r. – zmarł płk Bolesław Sobieszczański, prezes Okręgu ŚZŻAK w Zamościu. Delegacja koła uczestniczyła w uroczystościach żałobnych. Odbyło się uroczyste wbicie gwoździ AK w drzewce sztandaru Gimnazjum w Józefowie.
Członkowie koła przeprowadzili zbiórkę na ten cel.
• Zmarli Antoni Gontarz i Anna Skóra. Koło uczestniczyło w pogrzebie.

2002 r. – udział w lokalnych uroczystościach. Pogarsza się stan zdrowia wielu członków, co utrudnia im udział w uroczystościach. Zarząd Koła nadal zabiega o nadanie Liceum Ogólnokształcącego imienia Armii Krajowej.
Wybrano nowy Zarząd i delegatów na zjazd Okręgowy:
• prezes – Henryk Nowicki
• wiceprezes – Marian Witkowski
• sekretarz – Stefania Mirska
• skarbnik – Czesława Kulpa
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński
• delegaci – Henryk Nowicki, Marian Witkowski.
Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Stanisław Kusy
• członkowie – Zofia Krzaczek, Czesław Terlecki.

2003 r. – członkowie koła uczestniczyli w obchodach 60 rocznicy rozstrzelania rodziny Bartoszewskich (26.02.2003 r.), 60 rocznicy pacyfikacji Pardysówki, w uroczystościach w Błudku, Zwierzyńcu, Osuchach, Sigle, z okazji 3 maja i 11 listopada.

2004 r. – udział w poświęceniu pomnika AK w Tomaszowie Lubelskim (5.08.2004 r.).

2005 r. – mimo podeszłego wieku członkowie koła uczestniczyli w lokalnych uroczystościach, jak również w poświęceniu tablicy pamiątkowej ku czci ofiar komunizmu 1944–1956 w Biłgoraju oraz poświęceniu pomnika na Fryszarce. Zmarli Bronisław Późniak i Krzysztof Iżycki.

2006 r. – przyjęto dwóch członków nadzwyczajnych, którzy weszli w skład pocztu sztandarowego. Uczestniczono w odsłonięciu i poświęceniu tablicy Leśników w Osuchach oraz rocznicy odbicia posterunku policji w Łukowej. Wkopano dąb papieski noszący imię por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”; na rynku w Józefowie odbyła się msza święta i poświęcenie. Zmarło dwóch członków koła.

2007 r. – za pośrednictwem posła na Sejm RP Jana Byry wystąpiono z wnioskiem do Prezydenta RP o odznaczenie Orderem Odrodzenia Polski kpt. Czesława Mużacza ps. „Selim”, „Wraga”, ostatniego żyjącego dowódcy AK na Zamojszczyźnie. Koła skupia 47 członków, w tym 34 zwyczajnych z uprawnieniami kombatanckimi, 11 podopiecznych i dwóch nadzwyczajnych bez uprawnień. Zmarł Leon Szpinda. Koło uczestniczyło we wszystkich lokalnych uroczystościach patriotycznych.

2008 r. – udział związku we wszystkich uroczystościach patriotycznych, wraz z pocztem sztandarowym. Zmarła Czesława Kulpa – skarbnik koła, jej obowiązki przejął prezes Nowicki Henryk. Członkiem nadzwyczajnym został Zdzisław Garbacz. Koło liczy 34 członków zwyczajnych, 11 podopiecznych i trzech nadzwyczajnych.

2009 r. – przyjęto nowych członków nadzwyczajnych: Krzysztofa Jamroza, Bogdana Miksze i Andrzeja Wardacha. Zygmunt Puźniak i Józef Więcław, członkowie stowarzyszenia absolwentów LO w Józefowie zaproponowali wmurowanie tablic pamiątkowych na murze kościoła w Józefowie, upamiętniających ofiary II wojny światowej z gminy Józefów.

2010 r. – tragedia smoleńska dotknęła wszystkich członków ŚZŻAK. Uroczystości rocznicowe, jak w poprzednich latach, odbyły się już z nowym pocztem sztandarowym. Stowarzyszenie wychowanków LO w Józefowie, w osobach Zygmunta Puźniaka i Józefa Więcława, złożyło wniosek do Rady Miejskiej w Józefowie o nadanie honorowego obywatelstwa kpt. Czesławowi
Mużaczowi.

2011 r. – w związku z trudnościami z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa kpt. Czesławowi Mużaczowi przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie Andrzej Wojtyło zwrócił się do Szkoły Podstawowej w Górecku Starym o złożenie wniosku o nadanie honorowego obywatelstwa por. Konradowi Bartoszewskiemu. 25 maja Rada Miejska w Józefowie nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Józefów Czesławowi Mużaczowi i pośmiertnie Konradowi Bartoszewskiemu. Powrócono do pomysłu wykonania tablic pamiątkowych. Koło AK w Józefowie poparło wniosek Stowarzyszenia Wychowanków LO i pomogło przy sporządzaniu wykazu poległych i pomordowanych mieszkańców gminy Józefów podczas II wojny światowej. Mimo trudności napotykanych w sprawie tablic, uzupełniono wykazy ofiar i skonsultowano je z IPN. Należy podkreślić ogromny wkład wiceprezesa Stowarzyszenia Wychowanków LO Henryka Byry, który wraz z całym Zarządem Stowarzyszenia wsparł finansowo i organizacyjnie zbiórkę funduszy oraz projekt przedsięwzięcia. Pomógł również dyrektor LO Stanisław Kowalczyk. Członkowie koła odwiedzili kpt. Czesława Mużacza ps. „Selim” w domu w Otwocku.

Rok 2012

Do koła wstąpiło wielu sympatyków.

7.03.2012 r. – pismo do prezesa O/Zamość S. Zawiślaka z prośbą o przyjęcie do ŚZŻAK nowych członków
8.03.2012 r. – wypełnione deklaracje członkowskie przedstawiono do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu Okręgu w Zamościu.
17.03.2012 r. – zaprzysiężenie nowych członków w trakcie obchodów święta AK w Zamościu.

21.03.2012 r. – zmarł nowo przyjęty członek Zygmunt Puźniak, historyk znany i ceniony na Zamojszczyźnie; pomysłodawca tablic pamiątkowych na murze kościelnym; kronikarz II wojny światowej i józefowskiego ruchu partyzanckiego; twórca strony internetowej „Rzeczpospolita Józefowska”. W uroczystościach żałobnych w Zamościu uczestniczyła delegacja koła.

5.05.2012 r. – w auli LO w Jozefowie odbyło się zebranie koła Rejonowego w Józefowie, w rozszerzonym o nowych członków składzie, i jego sympatyków. Obecni byli prezes Zarządu okręgowego S. Zawiślak oraz Józef Łaba, Michał Kręglicki i Stanisław Bęś. Legitymacje członkowskie otrzymali: ks. Paweł Bartoszewski, Stanisław Kowalczyk (dyrektor LO), Józef Więcław, Andrzej Wojtyło (przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie), Dominika Gontarz (wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Józefowie), Patryk Gontarz, Ryszard Czapka i pośmiertnie Zygmunt Puźniak. Nowo przyjętych członków przemianowano w miesiącu czerwcu na członków zwyczajnych.

22.06.2012 r. – wybrano nowy Zarząd Koła:
• prezes – Andrzej Wojtyło
• sekretarz – Józef Więcław
• skarbnik – Henryk Nowicki
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński, Dominika Gontarz, Henryk Budzyński.

8.08.2012 r. – byłemu prezesowi koła Henrykowi Nowickiemu nadano tytuł honorowy prezes Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Józefowie. Wyróżnienie wręczono na zebraniu Koła.

Listopad 2012 r. – na murze kościoła parafialnego w Józefowie odsłonięto i poświęcono tablice upamiętniające poległych i pomordowanych mieszkańców gminy Józefów.
Członkowie Koła ŚZŻAK, jak też członkowie Stowarzyszenia Wychowanków LO w Józefowie, opracowali wykaz poległych i pomordowanych, zbierali datki na wykonanie, a następnie zlecili i sfinansowali wykonanie oraz montaż tablic. Odsłonięcie, pomimo głosów negujących celowość tej inicjatywy (proponowano ich umieszczenie na ścianach kaplicy, która – w bliżej nieokreślonej przyszłości – zostanie wybudowana na nowym cmentarzu komunalnym w Józefowie), przekładano. Do Związku wstąpiły następujące osoby: Barbara Miszczyszyn, Monika Rogowska, Marta Rogowska, Marian Kusztykiewicz, Ryszard Witkowski, Marian Więcław (status członka nadzwyczajnego).

3.09.2012 r. – uczestniczono w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Górecku Starym.

16.09.2012 r. – delegacja koła uczestniczyła w Nowinach w odsłonięciu pomnika Jana Leonowicza ps. „Burta”. Na zebraniu Zarządu O/Zamość przemianowano członków nadzwyczajnych na zwyczajnych. Ustalono datę święta „Rzeczypospolitej Józefowskiej” na 2 czerwca 2013 r. W programie uroczystości znalazły się: msza św. w kościele parafialnym w Józefowie, udział Kompanii Honorowej WP, apel poległych opracowany przez Henryka Pawła Byrę.

Rok 2013

12.01.2013 r. – udział członków Koła w spotkaniu opłatkowym w Zamościu. Na spotkaniu byli obecni bp Marian Rojek i przedstawiciele ŚZŻAK z Zamojszczyzny.

19.01.2013 r. – w Szkole Podstawowej w Górecku Starym odbyło się spotkanie opłatkowe koła. W spotkaniu uczestniczyli: prezes O/Zamość Sławomir Zawiślak, ks. proboszcz Tadeusz Sochan.

24.02.2013 r. – odbyła się msza św. w 70 rocznicę rozstrzelania rodziny Bartoszewskich. W uroczystości uczestniczyli prezes ŚZŻAK Sławomir Zawiślak oraz rodzina – Piotr i Paweł Bartoszewscy. Złożono kwiaty i wiązanki pod tablicą pamiątkową i na cmentarzu w Józefowie.  Uczestniczono w uroczystościach: 70 rocznicy pacyfikacji Pardysówki, Błudka, 3 maja w Zwierzyńcu i Osuchach. Podczas uroczystości w Osuchach Andrzej Wojtyło i Józef Więcław odebrali odznaki „Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Na wniosek Koła ŚZŻAK w Józefowie odznakę otrzymał również nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów dr inż. Leszek Dmitroca.

02.06.2013 r. – w Józefowie odbyła się uroczystość z okazji 70 rocznicy bitwy o Józefów – Rzeczpospolitą Józefowską. Udział wzięli m.in.: senator Jerzy Chróścikowski, poseł Sławomir Zawiślak, przedstawiciele WP, MON, władze samorządowe, kombatanci, rodziny Żołnierzy Wyklętych i mieszkańcy. W trakcie obchodów miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy ufundowanej przez ŚZŻAK i społeczeństwo Józefowa, upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych z terenu gminy Józefów.  Przy ścieżce dydaktycznej Nadleśnictwa mJózefów, w sąsiedztwie tzw. dębu papieskiego noszącego imię por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”, zostały posadzone dęby poświęcone pamięci organizatorów zbrojnego podziemia w Józefowie podczas II wojny światowej i zamontowana tablica informacyjna, prezentująca sylwetki dowódców partyzanckich z Józefowa.

W latach 2013–2014 wspierano finansowo i organizacyjnie odtworzenie, remont i renowację obiektów – obelisków powstałych w 1974 r., a upamiętniających miejsca ważniejszych wydarzeń z okresu II wojny światowej na terenie gminy Józefów. Środki finansowe pozyskano od miejscowego Nadleśnictwa. Pracami objęto 12 obiektów, z kamienia murowego wapiennego, położonych w różnych miejscach Puszczy Solskiej.

27.09.2013 r. – w Dzień Polskiego Państwa Podziemnego delegacja członków ŚZŻAK O/Zamość w składzie: wiceprezes mjr Tadeusz Kopeć, prezes Koła Rejonowego w Józefowie Andrzej Wojtyło oraz członkowie por. Józef Łaba i Ryszard Jabłoński wraz ze sztandarem Okręgu uczestniczyła w uroczystości
podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pomnika AK w Krakowie. Ziemia z miejsc bitew pod Osuchami i Posadowem, Podlodowem została wmurowana w pomnik, natomiast ziemię z miejsca bitwy pod Lasowcami przekazano kustoszowi Muzeum AK w Krakowie. Będzie
stanowić jeden z eksponatów przyszłej wystawy historycznej o powstaniu zamojskim. Poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika dokonał metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. W krakowskiej uroczystości udział wzięli m.in.: Karolina Kaczorowska, żona ostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, władze samorządowe województwa małopolskiego, przedstawiciele ZG ŚZŻAK, szkół wyższych. Meldunek dowódcy uroczystości odbierał dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie gen. Bryg. Andrzej Knap (rodem z Józefowa).

 

 

  

Rok 2014

Marzec 2014 r. – zorganizowano uroczystości poświęcone Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 71 rocznicy rozstrzelania rodziny Konrada Bartoszewskiego. W uroczystości uczestniczyli kombatanci, duchowieństwo, władze samorządowe, szkoły i inne instytucje z terenu gminy Józefów. Na zaproszenie Andrzeja Wojtyło w uroczystości brał udział ks. prof. Tadeusz Guz, który zaproponował zmianę nazwy ulicy Popławskiego (dowódcy LWP pacyfikującego wystąpienia robotników w Poznaniu 1956 r.) na ulicę ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”.

14.05.2014 r. – w Otwocku zmarł Czesław Mużacz ps. „Selim”, „Wraga”, dowódca partyzancki na Zamojszczyźnie, komendant Rejonu AK, pow. Biłgoraj, Honorowy Obywatel Gminy Józefów. Uroczystości żałobne odbyły się

23 maja w Warszawie, w kościele św. Karola Boromeusza (Stare Powązki). Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządu gminy Józefów, SZS w Józefowie i delegacja ŚZŻAK z Józefowa.

Maj 2014 r. – zmarł Henryk Nowicki, wieloletni prezes józefowskiego koła ŚZŻAK. W uroczystości żałobnej wzięli udział przedstawiciele Zarządu Okręgowego ŚZŻAK w Zamościu, członkowie koła oraz mieszkańcy i rodzina zmarłego.

Czerwiec 2014 r. – odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę o Józefów. Delegacja koła uczestniczyła także w uroczystościach w Lasowcach, Błudku, Zwierzyńcu i Osuchach. Podczas uroczystości w Osuchach Stanisław Kowalczyk odebrał odznakę „Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Podczas zebrania członków koła skarbnikiem została Barbara Miszczyszyn.

Rok 2015

Jak co roku delegacja koła wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach w Lasowcach, Błudku, Zwierzyńcu i Osuchach. Podczas uroczystości w Osuchach Pan Zbigniew Budzyński i Tadeusz Pastuszek odebrali odznaki „Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Zmarł Władysław Kolaszyński.

Marzec 2015 r. – odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i 72 rocznicy rozstrzelania rodziny Bartoszewskich.

Czerwiec 2015 r. – miały miejsce obchody z okazji 72 rocznicy bitwy o Józefów. Podczas uroczystości odbyło się przekazanie – użyczenie sztandaru Koła Rejonowego ŚZŻAK w Józefowie Samorządowemu Zespołowi Szkół w Józefowie. W trakcie uroczystości w 101 rocznicę urodzin Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” i 100 rocznicę urodzin Czesława Mużacza ps. „Selim” przypomniano ich życiorysy. Podczas uroczystości Jadwiga Puźniak odebrała z rąk prezesa Zarządu Okręgu ŚZŻAK S. Zawiślaka, przyznaną pośmiertnie, Zygmuntowi Puźniakowi odznakę „Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Uroczystości zorganizowano, jak w latach ubiegłych, dzięki wsparciu burmistrza Józefowa.