Kalendarium – 1993 r.

W Okręgu rozpoczęto zbieranie materiałów i przygotowanie Biuletynu Informacyjnego, z przeznaczeniem dla członków AK Okręg Zamość oraz instytucji współpracujących. W założeniach zarządu biuletyn ma być kwartalnikiem o nakładzie ok. 200 egz., który będzie można zwiększyć, jeżeli biuletynem zyska duże zainteresowanie. Pierwszy numer ma być gotowy w lutym 1993 r. Zarząd Okręgu planuje wykonanie płaskorzeźb dowódców AK Inspektoratu Zamość. Ostateczna decyzja w sprawie miejsca umieszczenia płaskorzeźb zostanie podjęta na posiedzeniu Zarządu.

16.01.1993 r. – Opłatek Koła Rejonowego nr 3 Zamość ŚZŻAK Okręg Zamość.

opłatek 1993

Wspólny opłatek – 16 stycznia 1993 r. Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość w osobach: prezes ppłk Bolesław Sobieszczański i sekretarz por. Teofil Niemczuk uczestniczyli w uroczystości wspólnego opłatka w Kole Rejon. nr 3 ŚZŻAK w Zamościu, oprac. W. Baj

 

 

 

 

 

30.01.1993 r. – Walne Zgromadzenie ŚZŻAK Okręg Zamość.

walne zgromadzenie 1993

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów ŚZŻAK Okręg oprac. W. Baj

 

 

 

 

 

 

 

29.03.1993 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystąpił z pismem, w którym w załączeniu przesyłał notatkę z ostatniego posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Zespołu Pamięci w Osuchach. Na posiedzeniu rozpatrywano sprawy: stan budowy, program muzeum, rocznica bitwy pod Osuchami.

03.04.1993 r. – w Zamościu odbyło się posiedzenie zespołu historycznego Społecznego Komitetu Budowy Zespołu Pamięci w Osuchach. Notatkę z tego posiedzenia sporządził Janusz Tebinka. Na posiedzeniu w Arsenale obecni byli: Jerzy Jóźwiakowski, Andrzej Stompór, Bolesław Sobieszczański, płk Kosmala, płk Sobiborowicz, przedstawiciel prezesa Związku Kombatantów Stefan Tor, koordynator prac na terenie budowy Janusz Tebinka. Wysłuchano sprawozdań z prac wykonanych przez Zespół Historyczny przygotowujący ekspozycję w Muzeum w Osuchach.

13.04.1993 r. – wydano drugi numer biuletynu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zespół redakcyjny zbiera wspomnienia żołnierzy AK Okręgu Zamość.

14.04.1993 r. – posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Zespołu Pamięci Walki Żołnierzy AK i BCh w Osuchach.

W spotkaniu uczestniczyli:
• Bolesław Sobieszczański – przewodniczący
• płk Jan Sobiborowicz – komendant TSWL
• płk Zygmunt Kosmala – szef WSzW
• mjr Alfred Rudny – 3 Dywizja Zmechanizowana – Lublin
• Jerzy Grzyb – wójt Gminy Łukowa
• Andrzej Stompór – kierownik Muzeum „Arsenał”
• Mirosław Bańkowski – „Arsenał”
• Jan Hyz – prezes Koła Kombatantów w Łukowej
• Zbigniew Mędryk – urząd Gminy Łukowa
• Janusz Tebinka – koordynator budowy

W czasie posiedzenia dokonano lustracji terenu budowy.

16.06.1993 r. – prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość ppłk B. Sobieszczański, ps. „Pingwin” wystosował pismo do dyrektora Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Zamościu w sprawie wynajęcia samochodu-dźwigu w celu podniesienia i ustawienia krzyża. Krzyż ma być ustawiony w miejscu, gdzie kawaleria polska stoczyła bitwę z bolszewikami w 1920 r. w Wolicy Śniatyckiej.

18.06.1993 r. – z inicjatywy zarządu Okręgu i członków Koła Rejonowego AK w Komarowie, w Wolicy Śniatyckiej postawiono krzyż w miejscu bitwy kawalerii polskiej z bolszewikami w 1920 r.  Odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne zgodnie z przyjętym kalendarzem uroczystości, m.in.: Zjazd 9 pp Legionów AK w Zwierzyńcu, uroczystości w Osuchach, rocznica bitwy pod Komarowem, rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. ŚZŻAK O/Zamość prowadził współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, zabiegał o zapomogi dla najbardziej potrzebujących żołnierzy AK. Przekazał również skierowania do sanatorium dla potrzebujących członków związku. Pod koniec 1993 r. działają też koła AK na terenie województwa przemyskiego, w Cieszanowie, Narolu i Dzikowie Starym, które weszły w skład Okręgu Zamość. W końcu  1993 r. Okręg liczył 2633 członków. Zmniejszenie liczby członków było spowodowane przeprowadzoną weryfikacją, w wyniku której odmówiono członkostwa, skreślono zmarłych, wykreślono w związku z wyjazdem z terenu działania Okręgu. Działa 41 kół na terenie województwa zamojskiego, trzy na terenie województwa przemyskiego i jedno na terenie województwa chełmskiego.

Osuchy 1993, fot. ze zbiorów I. Kulińskiej

Osuchy 1993, fot. ze zbiorów I. Kulińskiej