Wspólne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna- 7 stycznia 2024 r., Zamość

2024-01-11

Dnia 7 stycznia 2024 r. w świetlicy OHP w Zamościu odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Zorganizowane z inicjatywy Zarządów ww. Stowarzyszeń spotkanie było okazją do spędzenia czasu, jeszcze w poświątecznej atmosferze, w gronie przyjaciół, osób pracujących społecznie oraz partnerów Stowarzyszeń. Była to okazja do wspólnego podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie wzajemnych życzeń, rozmów i integracji środowisk.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego ŚZŻAK O/Z w składzie: dowódca pocztu – por. Andrzej Jaroszyński, Józef Łaba, Franciszek Duda, Edward Karchut i odśpiewania hymnu państwowego. Spotkanie opłatkowe poprowadził Tomasz Książek – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z i jednocześnie SRL Zamojszczyzna. W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób.

Następnie obecni na opłatku harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. „Burta” z Suśca przekazali na ręce Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna „Betlejemskie Światełko Pokoju”, przekazując jego przesłanie w następujących słowach: „Panie Pośle, Panie Prezesie. Przynieśliśmy dzisiaj Betlejemskie Światełko Pokoju, którego hasłem przewodnim jest Czyńmy Pokój, a Pan to potrafi!”.

Ww. podziękował harcerzom za tę piękną inicjatywę wzbogacającą chrześcijańską tradycję Świąt Bożego Narodzenia, ekumenicznym przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju „Czyńmy pokój”, życząc jednocześnie aby towarzyszyło nam wszystkim przez cały 2024 rok.

W atmosferę sacrum, w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili zgromadzonych Laureaci, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna ze wsparciem ŚZŻAK O/Z, Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego, wspólnym odśpiewaniem kolędy „Bóg się rodzi”.

W imieniu organizatorów Witold Marucha Sekretarza ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, jednocześnie Wicestarosta Powiatu Zamojskiego powitał serdecznie wszystkich zebranych – członków, przedstawicieli, sympatyków i partnerów ww. Stowarzyszeń, działających na terenie wszystkich powiatów Zamojszczyzny i podziękował za przyjęcie zaproszenia oraz tak liczne przybycie.

Po powitaniu głos zabrał gospodarz spotkania Prezes ŚZŻAK O/Z i SRL Zamojszczyzna  Poseł Sławomir Zawiślak, który w swoim wystąpieniu pokrótce dokonał podsumowania aktywnej działalności Stowarzyszeń, podziękował za kolejny rok dobrej i efektywnej współpracy, przedstawił najbliższe plany i zadania, a przede wszystkim złożył wszystkim członkom i sympatykom serdeczne życzenia.

Następnie Pani Monika Kosecka i Pan Jerzy Marucha w  imieniu zgromadzonych złożyli na ręce Posła Sławomira Zawiślaka szczególne podziękowania, podkreślając że  dzięki jego osobie środowisko jest zjednoczone i aktywne we wspólnej pracy na rzecz kultywowania polskiej historii, tradycji, społeczeństwa obywatelskiego i narodowej tożsamości. Jak również podkreślono, że dzięki osobie ww. Prezesa S. Zawiślaka możemy czuć się nadal wielką patriotyczną, polską rodziną. Delegacja przedstawicieli ŚZŻAK O/Z, SRL Zamojszczyzna wręczyła kwiaty i stosowne, podpisane przez uczestników pismo okolicznościowe.

Kolejnym punktem programu był krótki koncert Laureatów Finału Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Wprowadzenia w tę część dokonał Tomasz Książek – Wiceprezes ŚZŻAK O/Z i jednocześnie SRL Zamojszczyzna. Ww. przypomniał, że organizatorami Festiwalu były nasze bratnie organizacje – SRL Zamojszczyzna oraz ŚZŻAK Okręg Zamość. Dziś możemy sobie wspólnie pogratulować udanej i owocnej współpracy. Współpracy na rzecz naszych lokalnych społeczności i dobra wspólnego. Wiceprezes ww. Stowarzyszeń  zaprosił do wysłuchania kilku festiwalowych piosenek i kolęd w wykonaniu, artystów, przedstawicieli czterech powiatów Zamojszczyzny: pow. biłgorajski reprezentowała p. Daria Podpora studentka KUL, pow. tomaszowski reprezentowały Zuzanna Cyburt, Kacper Drożdż oraz Anna Litwin, pow. hrubieszowski reprezentowali soliści zespołu „Na granicy” w składzie: mł. chor. SG Arleta Wicińska, plut. SG Dorota Kruk i mł. chor. SG Łukasz Łopocki, pow. zamojski reprezentował p. Ireneusz Szewczuk – solista zespołu „Chyżanie”. Koncert zakończyła wspólnie odśpiewana kolęda. Następnie prowadzący T. Książek oraz Prezes S. Zawiślak podziękowali artystom za występ.

Liturgiczną część uroczystego spotkania poprowadzili ks. ppłk dr Ireneusz Biruś kapelan wojskowy Garnizonu Zamość, ks. dr hab. Czesław Galek kanonik honorowy kapituły katedralnej, kapelan ŚZŻAK O/Z wspierający od lat Związek, ks. por Konrad Zalewski kapelan 25. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Zamościu. Po modlitwie i pobłogosławieniu opłatków zebrani, dzieląc się nimi, składali sobie noworoczne życzenia i przekazywali wiele serdecznych słów, podziękowań za wzajemną współpracę. Spotkaniu towarzyszyła miła, życzliwa atmosfera. Był czas na poczęstunek oraz wspólne rozmowy dotyczące m.in. podsumowania ubiegłorocznej aktywności oraz nakreślenia planów na kolejny rok społecznej pracy. Była to również okazja do wielu ciekawych rozmów, a tym samym integracji środowiska.

Spotkanie opłatkowe zgromadziło  bardzo liczną (ok 300 osób) patriotyczną rodzinę Polaków, dla których hasło Bóg-Honor-Ojczyzna, pojęcie patriotyzmu jakie wyznawali  przodkowie,  żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierze Niezłomni, jest jednym z drogowskazów do zapewnienia suwerenności, wolności Ojczyzny także godnego, wolnego życia dla Polek i Polaków, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej.

Uczestnicy spotkania otrzymali od organizatorów bezpłatnie, nowe wydawnictwo książkowe, wydane przez SRLZamojszczyzna przy wsparciu ŚZŻAK O/Z, pt. „Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”. Na indywidualne życzenie uczestników Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, jako jeden z redaktorów wpisywał stosowne dedykacje.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli m.in.: ks. dr hab. Czesław Galek – kanonik honorowy kapituły katedralnej, kapelan ŚZŻAK O/Z wspierający Związek, ks. ppłk dr Ireneusz Biruś – kapelan wojskowy Garnizonu Zamość, Proboszcz Parafii Wojskowej św. Jana Bożego w Zamościu, ks. por Konrad Zalewski – kapelan 25. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Zamościu, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wraz z małżonką, Członkowie Zarządów ŚZŻAK O/Z i SRL Z-na, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z, Wójt Gminy Grabowiec Bartosz Popek – członek ŚZŻAK O/Z, Janusz Brzozowski, Jerzy Marucha, Lucjan Bednarz członkowie PiS jednocześnie Radni Klubu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna w powiecie zamojskim, Radni PiS Rady Miasta Zamościa i innych samorządów Zamojszczyzny, Anna Król – członek Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” i Przewodnicząca Sekcji Krajowej Doradztwa Rolniczego, mjr Aleksander Błoński – reprezentujący Dowódcę 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń m.in. Harcmistrz Anna Rojek – Naczelnik Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego oraz Harcerze z 10. DH Traperski Krąg z Suśca, Jerzy Zacharow – Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa Pod Komarowem”, Magdalena Szczepańska – Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach”, przedstawiciele przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny, członkowie i sympatycy stowarzyszeń i partnerów, mieszkańcy regionu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie oraz tym, którzy nie mogli z nami być, za kolejny rok dobrej współpracy. Przed nami kolejne, nowe wyzwania.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i dobrego zdrowia. Niech Nowy Rok pozwoli na realizację marzeń i wszystkich planów, tych rodzinnych i tych zawodowych. 

Zapraszamy do dalszej, aktywnej współpracy.

Napisali o nas:

roztocze.net