Zaproszenie do udziału w konkursie historycznym pn. „Wakacje z historią”.

2021-08-06

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość serdecznie zaprasza do udziału w konkursie historycznym pn. „Wakacje z historią”, organizowanym w ramach projektu pn. „Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych z terenu Zamojszczyzny, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zachęcenie młodzieży do odwiedzenia podczas wakacji miejsc związanych z II wojną światową, Powstaniem Zamojskim i okresem powojennym.

Uczniowie mają z zadanie przygotować pracę w formie zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji (objętość w formie pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu). Zebrana i opracowana praca powinna być poświęcona konkretnym osobom, Żołnierzom Niezłomnym, związanym z działalnością niepodległościową na terenie powiatu, w którym znajduje się szkoła a autor pracy jest jej uczniem.

 Praca powinna być dostarczona w formie wydrukowanej oraz na nośniku elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times New Roman, akapit 1,5 wiersza). Opracowanie może zawierać niezbędne: tabele, wykresy, fotografie, szkice, mapy. Uczestnicy konkursu mają możliwości wykorzystania m.in.: zbiorów Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu, wydawnictw Związku, aplikacji mobilnych.

Złożone w konkursie prace Komisja Konkursowa oceni na podstawie następujących kryteriów: poprawność dziejowa, historyczna i ciągłość rozwijanego tematu, kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę (sugeruje się dwuczęściowy tytuł, treść powinna zawierać następujące elementy: wprowadzenie do tematu, jego rozwinięcie oraz wyraźnie zaakcentowane zakończenie), dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie i tym podobne, kompozycję i język pracy, estetykę wykonania.

Prace, które spełnią wyżej wymienione warunki, powinny być nadesłane do dnia 10 września 2021 roku na adres:

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 3/31, 22-400 ZAMOŚĆ z dopiskiem „Wakacje z historią”.

Zachęcamy do udziału! Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym