Zapraszamy na ekspozycję geologiczną, archeologiczną i paleontologiczną w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa “Adama” w Bondyrzu

2021-03-11

Ekspozycja zlokalizowana w budynku muzealnym, obejmująca zgromadzone zbiory militarne i inne związane z okresem II. wojny światowej została wzbogacona o skamieliny i zabytki archeologiczne z bogatej kolekcji Jana Sitka, eksponowane w drugiej części obiektu. Istniejącą ekspozycję uporządkowano tematycznie i chronologicznie, uzupełniając gabloty z ogólnymi opisami eksponatów, eksponując okazy szczególnie spektakularne. Zbiory archeologiczne zdominowane przez materiały krzemienne i kamienne zaprezentowano w porządku chronologicznym – od okresu późnego paleolitu, poprzez mezolit, neolit, epokę brązu, po czasy średniowiecza. W szczególnych przypadkach wyeksponowano zabytki pochodzące z jednego stanowiska archeologicznego. Ze względu na wartość dokumentacyjną i historyczną notatek i rysunków wykonanych ponad 30 lat temu pod nadzorem twórcy kolekcji pozostawiono je w gablotach jako świadectwo jego działalności. Materiał ilustracyjny na planszach powiązano z eksponatami w gablotach. Zbiory geologiczne i paleontologiczne z planszami informacyjnymi umiejscowiono w wydzielonej części ekspozycji. Kolorystyka plansz nawiązuje do eksponowanych obecnie, w celu ich „scalenia” pod względem aranżacji całości ekspozycji.

Wykaz gablot, plansz, wydruków i elementów ekspozycji.
Plansze na stelażu pośrodku sali wystawowej.

 1. Plansza tytułowa ekspozycji na wprost wejścia do sali wystawowej, wym. 65 x 80 cm.
  PRADZIEJE BONDYRZA I OKOLIC
 2. Plansza z mapą stanowisk archeologicznych w dolinie Wieprza w okolicach Bondyrza, wym.
  65 x 80 cm.
 3. Plansza z tablicą chronologiczną okresów pradziejów z uwzględnieniem lokalnych kultur archeologicznych, z którymi związane są eksponowane zabytki, wym. 65 x 80 cm.
 4. Plansza z opisem rozwoju osadnictwa w okolicach Bondyrza od okresu pradziejów do czasów średniowiecza, wym. 65 x 80 cm.

  Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Bondyrza pochodzą z okresu późnego paleolitu. Świadectwem pobytu grup ludzkich w tym czasie są nieliczne zabytki krzemienne (m.in. groty strzał), znalezione na terenie obozowisk usytuowanych na piaszczystych wydmach w dolinie Wieprza. Podstawą gospodarki w okresie paleolitu i mezolitu było myślistwo, rybołówstwo i zbieractwo. W powszechnym użyciu w środkowej epoce kamienia – mezolicie (od ok. VIII do V tys. p.n.e.) były krzemienne zgeometryzowane (w formie trapezów, trójkątów) grociki do strzał powszechnie używanego łuku, będącego wówczas podstawową bronią dalekosiężną. Narzędzia krzemienne z tego okresu pochodzą z okolic Bondyrza i Kaczórek. W poł. VI tys. p.n.e. następuje zmiana trybu życia z koczowniczego na osiadły. W neolicie na nasze tereny docierają zza Karpat ludy rolnicze, przynoszące ze sobą znajomość uprawy roli i hodowli bydła, także wyrobu glinianych naczyń. Najliczniejsze ślady pozostawiła ludność kultury pucharów lejkowatych. Ślady jej obecności dokumentują liczne narzędzia krzemienne i fragmenty ceramiki, stanowiące pozostałości po osadach i obozowiskach znanych z Bliżowa, Bondyrza, Kaczórek i Hutek. Potwierdziły to archeologiczne badania wykopaliskowe, w trakcie których odkryto pozostałości obiektów gospodarczych i mieszkalnych z dużą ilością materiałów zabytkowych, co świadczy o długotrwałym i stabilnym osadnictwie w dolinie Wieprza w IV tys. p.n.e. W młodszej fazie neolitu ( III tys. p.n.e.) nastąpiła zmiana klimatu na bardziej suchy o cechach kontynentalnych, co sprzyjało rozwojowi hodowli zwierząt. Tereny Roztocza zajęła pasterska ludność kultury amfor kulistych, a po niej kultury ceramiki sznurowej. Z tego okresu z okolic Bondyrza pochodzą liczne znaleziska toporów kamiennych i krzemiennych siekier oraz innych narzędzi i zabytków ceramicznych. Ze środkowej epoki brązu (ok. 1600 – 1200 lat p.n.e.) pochodzą pozostałości osad ludności kultury trzcinieckiej odkryte w m.in. w Bondyrzu, Kaczórkach, Hutkach i ciałopalne cmentarzysko kurhanowe w Guciowie. W późnej epoce brązu (od ok. 1200 lat p.n.e.) i w okresie halsztackim epoki żelaza na Roztoczu i sąsiednich terenach rozwijała się kultura łużycka. Dominującym obrządkiem pogrzebowym było ciałopalenie, zaś szczątki zmarłych składane były do glinianych naczyń – popielnic. Cmentarzyska ludności tej kultury, z dużą ilością pochówków odkryto w sąsiedztwie Roztocza m.in. w Topornicy, Pniówku, Wieprzcu i Bodaczowie. Kres wielowiekowemu rozwojowi tej kultury przyniósł najazd koczowniczych Scytów. Z młodszych faz epoki brązu i epoki żelaza oraz z okresu wpływów rzymskich brak jest śladów osadnictwa w okolicach Bondyrza. Następne pochodzą z okresu wczesnego średniowiecza, począwszy od VIII wieku do czasów najazdu mongolskiego w połowie XIII wieku, co dokumentują znaleziska w postaci żelaznych grotów. Badania archeologiczne potwierdziły pozostałości osad z tego okresu w Bondyrzu i Bliżowie, powiązanych z kompleksem osadniczym, cmentarzyskami kurhanowymi i grodziskiem w pobliskim Guciowie. Zgromadzona przez Jana Sitka kolekcja obejmuje również zabytki, w tym luźne znaleziska z młodszych okresów historycznych, pochodzące z terenu Roztocza i sąsiednich regionów.
  I. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 5. Topory kamienne – 33 szt.
  Podpis: Topory kamienne z neolitu
  II. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 6. Siekiery krzemienne – 52 szt.
 7. Siekiery kamienne – 3 szt.
 8. Narzędzia krzemienne wiórowe – 3 szt.
 9. dłuto krzemienne – 1 szt.
  Podpis: Siekiery krzemienne i kamienne, dłuto krzemienne, narzędzia z wiórów krzemiennych z
  neolitu i wczesnego okresu epoki brązu
  III. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 10. Siekiery krzemienne – 8 szt.
 11. Groty krzemienne – 13 szt.
 12. Narzędzia krzemienne wiórowe – 1 szt.
 13. Narzędzia krzemienne odłupkowe – 1 szt.
 14. Sierpy krzemienne – 14 szt.
  Podpis: Siekiery, groty, sierpy krzemienne i narzędzia z wiórów krzemiennych z epoki brązu
  Wydruk wielkoformatowy, dwustronny w środkowej witrynie okiennej, ilustrujący proces
  sylifikacji drzew w okresie trzeciorzędu z roślinnością na brzegu zbiornika wodnego,
  z zanurzonymi w wodzie kłodami drewna, wym. 107 x 152 cm – górna część witryny, 107 x 79
  cm – dolna część witryny.
  Tekst do zamieszczenia na tle wydruku:
  Na terenie Roztocza spotykane są skamieniałe fragmenty pni drzew stanowiące
  największe tego typu skupisko w Polsce. Pochodzą z okresu trzeciorzędu (miocen środkowy)
  czyli sprzed ok. 15 milionów lat. W tym czasie panował klimat ciepły i wilgotny, sprzyjający
  rozwojowi drzew iglastych , najczęściej w rodzaju sekwoja z rodziny cypryśnikowatych. Pnie
  powalonych drzew trafiały do rzek, gdzie po przykryciu przez piaski, muły i popioły wulkaniczne
  były nasączane krzemionką zawartą w wodzie, co powodowało ich kamienienie. Na
  zachowanych do naszych czasów okazach skamieniałych drzew o różnej barwie – od
  białawożółtawej, szarej do prawie czarnej widoczne są ślady działalności gryzoni.
  W części sali w sąsiedztwie witryn okiennych ekspozycja oryginalnych, dużych fragmentów
  skamieniałego drewna na posadzce – ilość do wyboru.
  Plansze na stelażu pośrodku sali wystawowej.
 15. Plansza rysunkowa: Polowanie na mamuta w starszej epoce kamienia ok. 20 – 15 tys. lat
  p.n.e., wym. 65 x 73,5 cm.
 16. Plansza foto: Rekonstrukcja domu kultury ceramiki wstęgowej rytej z wczesnego neolitu (ok.
  2 poł. VI tys. p.n.e.), wym. 65 x 73,5 cm.
 17. Plansza foto: Rekonstrukcja narzędzi krzemiennych w drewnianych oprawach, wym. 65 x 73,5
  cm.
 18. Plansza rysunkowa: Rekonstrukcja uzyskiwania wiórów krzemiennych przerabianych na
  narzędzia, wym. 65 x 73,5 cm.
  IV. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 19. Kość żuchwowa mamuta – 1 szt.
 20. Grociki krzemienne – 5 szt.
 21. Rylce krzemienne – 2 szt.
 22. Rdzeń krzemienny – 1 szt.
 23. Wiór krzemienny – 1 szt.
 24. Kość udowa mamuta – 1 szt.
  Podpis: Kość żuchwowa i udowa mamuta. Krzemienne grociki do strzał, wiór, rylce i rdzeń do
  uzyskiwania wiórów z okresu paleolitu schyłkowego
  V. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 25. wióry i narzędzia wiórowe – 121 szt.
 26. grociki krzemienne – 11 szt.
 27. rdzenie krzemienne – 4 szt.
 28. tłuki krzemienne – 5 szt.
 29. siekiery kamienne – 5 szt.
 30. topory kamienne – 6 szt.
 31. motyka kamienna – 1 szt.
 32. odłupki krzemienne – 99 szt.
  Podpis: Narzędzia krzemienne i kamienne z wczesnego neolitu
  VI. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 33. siekiery krzemienne – 10 szt.
 34. dłuta krzemienne – 6 szt.
 35. wióry i narzędzia wiórowe – 69 szt.
 36. siekiery kamienne – 2 szt.
 37. przęśliki gliniane – 14 szt.
 38. uchwyt naczynia glinianego w postaci główki barana – 1 szt.
 39. topór rogowy – 1 szt.
 40. ciężarki gliniane – 3 szt.
  Podpis: Narzędzia krzemienne i kamienne, gliniane przęśliki i ciężarki tkackie, topór rogowy
  z neolitu
  Rekonstrukcja naczynia glinianego kultury pucharów lejkowatych z uchwytami zoomorficznymi
  na podstawie oryginalnej glinianej główki barana ( wydruk jako tło prezentacji oryginalnej
  glinianej główki barana).
  Naczynie kultury pucharów lejkowatych umieszczone pod gablotą VI.
  Podpis: Naczynie kultury pucharów lejkowatych z neolitu
  VII. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 41. siekiery krzemienne – 1 szt.
 42. narzędzia wiórowe i odłupkowe – 118 szt.
 43. ząb zwierzęcy – 1 szt.
  Podpis: Krzemienna siekiera i narzędzia z wiórów i odłupków krzemiennych z neolitu i
  wczesnego okresu epoki brązu
  VIII. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 44. odłupki i wióry w tym narzędzia krzemienne – 267 szt.
 45. siekiery krzemienne – 5 szt.
 46. mikrosiekiery krzemienne – 4 szt.
 47. grociki krzemienne – 17 szt.
 48. rdzeń krzemienny – 1 szt.
 49. fragmenty ceramiki – 4 szt.
  Podpis: Krzemienne siekiery, narzędzia z wiórów i odłupków, grociki, rdzeń i fragmenty
  ceramiki z neolitu i wczesnego okresu epoki brązu
  IX. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 50. siekiery krzemienne – 16 szt.
 51. dłuta krzemienne – 3 szt.
 52. odłupki i wióry krzemienne – 64 szt.
 53. grociki krzemienne – 7 szt.
  Podpis: Krzemienne siekiery, dłuta, narzędzia z wiórów i odłupków i grociki z neolitu i
  wczesnego okresu epoki brązu
  X. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 54. siekiery krzemienne – 8 szt.
 55. dłuto krzemienne – 1 szt.
 56. wiórki i odłupki krzemienne – 106 szt.
 57. rdzeń krzemienny – 1 szt.
 58. półwytwór siekiery – 1 szt.
 59. surowiak krzemienny – 1 szt.
 60. siekieromłot kamienny – 1 szt.
  Podpis: Krzemienne siekiery i ich półwytwory, dłuto, narzędzia z wiórów i odłupków, rdzeń ,
  surowiak i siekieromłot kamienny z neolitu i wczesnego okresu epoki brązu
  XI. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 61. siekiery krzemienne – 9 szt.
 62. narzędzia z wiórów i odłupków krzemiennych – 74 szt.
 63. grociki krzemienne – 19 szt.
  Podpis: Krzemienne siekiery , narzędzia z wiórów i odłupków i grociki z neolitu i wczesnego
  okresu epoki brązu
  XII. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 64. płyty kamienne do szlifowania siekier – 3 szt.
 65. siekiery krzemienne – 2 szt.
 66. siekiera kamienna – 1 szt.
 67. płyty kamienne do szlifowania – 3 szt.
  Podpis: Płyty kamienne do szlifowania siekier krzemiennych i kamiennych
  XIII. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 68. kamień żarnowy wklęsły – 1 szt.
 69. żarna kamienne dwuczęściowe – 2 szt.
 70. rozcieracze kamienne kuliste – 13 szt.
  Podpis: Żarna i rozcieracze kamienne
  XIV. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 71. gliniane popielnice kultury łużyckiej – 11 szt.
 72. grociki krzemienne – 7 szt.
 73. grociki z brązu – 58 szt.
 74. nożowaty przedmiot ( sztylet?) żelazny – 1 szt.
  Podpis: Gliniane popielnice kultury łużyckiej i grociki krzemienne z epoki brązu
  Scytyjskie grociki z brązu – VIII – IV wiek p.n.e.
  Nożowaty przedmiot żelazny ( sztylet?)- ok. poł. I tys. p.n.e.
  XV. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 75. żelazne bełty strzał do kuszy – 5 szt.
 76. groty do strzał z łuku – 15 szt.
 77. groty żelazne – 7 szt.
 78. noże żelazne – 2 szt.
 79. krzesiwo żelazne – 1 szt.
 80. żelazne okucie buta – 1 szt.
 81. żelazne sprzączki lirowate – 2 szt.
 82. kółka żelazne – 2 szt.
 83. naczynie gliniane – 1 szt.
 84. miniaturowy toporek z brązu – 1 szt.
 85. okucie pochwy sztyletu – 1 szt.
 86. fragment rudy żelaza – 1 szt.
 87. żelazne noże kaletnicze do obróbki skóry – 2 szt.
  14 skałki krzemienne – 4 szt.
 88. groty żelazne – 2 szt.
  Podpis: Zabytki z okresu wczesnego średniowiecza, średniowiecza i nowożytnego
  Żelazne bełty strzał do kuszy
  Groty do strzał z łuku
  Groty żelazne
  Noże żelazne
  Krzesiwo żelazne
  Żelazne okucie buta
  Żelazne kółka i sprzączki lirowate
  Naczynie gliniane
  Miniaturowy toporek z brązu
  Okucie pochwy sztyletu
  Fragment rudy żelaza
  Żelazne noże kaletnicze do obróbki skóry
  Skałki krzemienne
  Groty żelazne
 89. Plansza foto: Rogowe i kamienne narzędzia do obróbki krzemienia, wym. 65 x 80 cm.
 90. Plansza foto: Rekonstrukcja obróbki skóry drapaczem krzemiennym, wym. 65 x 80 cm.
 91. Plansza foto: Rekonstrukcja ścinania zboża sierpem z krzemiennymi wkładkami, wym. 65 x
  80 cm.
 92. Plansza foto: Rekonstrukcja ścinania zboża sierpem z wióra krzemiennego, wym. 65 x 80 cm.
 93. Plansza foto: Rozcieranie ziaren zboża w kamiennych żarnach. Płyta kamienna do szlifowania
  siekier krzemiennych i kamiennych, wym. 65 x 80 cm.
 94. Plansza foto: Rekonstrukcja stosu ciałopalnego. Popielnice gliniane na cmentarzysku kultury
  łużyckiej z epoki brązu, wym. 65 x 80 cm.
  Monitor do prezentacji programów edukacyjnych, filmów, animacji i fotografii.
  XVI. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 95. kopalne muszle małży ostryg – 38 szt.
  Podpis: Muszle małży ostryg – kreda górna, ok. 70 mln lat Roztocze Środkowe
  XVII. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 96. kopalne jeżowce 17 szt.
 97. odciski małży – 32 szt.
 98. odciski ślimaków – 15 szt.
  Podpis: Kopalne jeżowce, małże i ślimaki – kreda górna, ok. 70 mln lat Krasnobród –
  kamieniołom
  XVIII. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 99. fragmenty skał z odciskami liści – 44 szt.
  Podpis: Odciski liści drzew – kreda górna, ok. 70 mln lat Krasnobród, Kosobudy, Obrocz
  XIX. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 100. fragmenty skał z odciskami gałązek drzew iglastych i kory drzew – 18 szt.
 101. fragmenty skał z odciskami owoców magnolii – 5 szt.
 102. kopalne gąbki – 12 szt.
  Podpis: Fragmenty skał z odciskami gałązek drzew iglastych i kory drzew – kreda górna, ok. 70
  mln lat
  Fragmenty skał z odciskami owoców magnolii – kreda górna, ok. 70 mln lat Krasnobród –
  kamieniołom
  Kopalne gąbki – kreda górna, ok. 70 mln lat Krasnobród – kamieniołom
  XX. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 103. amonity – 9 szt.
  Podpis: Amonity
  XXI. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 104. amonity – 15 szt.
  Podpis: Amonity
  XXII. Gablota
  Wykaz eksponatów:
 105. rozpołowiona konkrecja z odciskiem ryby – 2 szt.
 106. amonity – 23 szt.
 107. odciski małży i ślimaków – 7 szt.
 108. odciski łusek ryby – 2 szt.
 109. zęby rekina – 4 szt.
 110. belemnity – 20 szt.
 111. muszle ostryg – 2 szt.
 112. odciski małży, korali i ślimaków – 45 szt.
  Podpis: Rozpołowiona konkrecja z odciskiem ryby
  Amonity
  Odciski małży i ślimaków
  Odciski łusek ryby
  Zęby rekina
  Belemnity
  Muszle ostryg
  Odciski małży, korali i ślimaków
 113. Plansza – SKAMIENIAŁOŚCI KREDY GÓRNEJ wiek ok. 70 mln lat
 114. Plansza – Jan Sitek prezentujący kolekcję
 115. Plansza – Tablica chronologiczna epok geologicznych.
  Za filarem złożona duża ilość fragmentów skamieniałego drewna i drewniana barć.

Serdecznie zapraszamy.