Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przeciwny wnioskowi Fundacji Wolni Obywateli RP o zmianę nazw ulic Zenona Jachymka pseudonim „Wiktor” w Tomaszowie Lubelskim oraz Stanisława Basaja ps. „Ryś” w Hrubieszowie

W dniu 03.12.2018 r. na odbywającym się posiedzeniu  Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie opinii na temat wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o zmianę nazw ulic honorujących Zenona Jachymka pseudonim „Wiktor” w Tomaszowie Lubelskim oraz Stanisława Basaja ps. „Ryś” w Hrubieszowie – skany uchwały Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w ww. sprawie oraz pism Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość skierowanych w przedmiotowej sprawie do Burmistrzów Miast Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa poniżej.

Formułując swoje stanowisko ŚZŻAK O/Zamość wyraził stanowczy protest wobec takiej formy negowania decyzji lokalnej społeczności Zamojszczyzny, która dla przypomnienia bohaterów walk o wolną Polskę i suwerenność Ojczyzny zdecydowała o nadaniu powyższych nazw ww. ulicom. Takim postępowaniem ww. fundacja poświadcza jedynie nieznajomość, potwierdzonej m.in. przez IPN, bohaterskiej działalności, wspomnianych wyżej dowódców AK i BCh oraz w sposób ewidentny neguje prawdę historyczną.

Związek jako organizacja aktywnie funkcjonująca na terenie Zamojszczyzny, od wielu lat realizująca projekty mające na celu krzewienie postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej, dbanie o upamiętnianie miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie pamięci o polskich bohaterach, nie pozostaje obojętny na wszelkie informacje o próbach naruszania dobrego imienia żołnierzy Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich.

Nie dziwi zatem fakt, że ww., szkodliwa inicjatywa Fundacji Wolni Obywatele RP spotkała się z natychmiastową reakcją Prezydium Związku. Poza podjęciem przedmiotowej uchwały Prezes Związku, Poseł na Sejm RP, Sławomir Zawiślak wystąpił także z pismem do Burmistrzów Miasta Tomaszów Lubelski oraz Hrubieszów o negatywne ustosunkowanie się do tego, rozmijającego się z prawdą historyczną, a przedłożonego pod koniec listopada bieżącego roku do Rad Miasta Hrubieszów i Tomaszów Lubelski, wniosku.

 

http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/stanowisko-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-ak-w-sprawie-zadania-zmiany-nazwy-ulicy-basaja-w-hrubieszowie